ศาล รธน.อนุญาตให้นายพิธาขยายระยะเวลายื่นคำให้การกรณีถือหุ้นไอทีวีหรือไม่ ออกไปอีก 30 วันเป็นครั้งที่ 2

ศาลรธนอนุญาตให้นายพิธาขยายระยะเวลายื่นคำให้การกรณีถือหุ้นไอทีวีหรือไม่ออกไปอีกวันเป็นครั้งที่บอร์ด MISCELLANEOUS-จิปาถะ โพสท์โดย THE EAGLEข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ ๕ เรื่องเรื่องที่ ๔.กรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ผลการพิจารณา เมื่อศาลอนุญาตให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลื่อนการยื่นคำชี้แจงครั้งที่ ๒ไว้แล้ว จึงให้เลื่อนการพิจารณา เรื่องที่ ๕.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้อง เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใด ๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98  (3) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องว่างลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ วรรคหนึ่ง (2)ผู้ร้องยื่นคำร้องในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การชี้แจงข้อเท็จจริง ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน นับถัดจากการขอขยายเวลาครั้งแรกแล้ว ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ